• วิชาสุนทรียภาพของชีวิต GEHS1101
 • วิชาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน GETL1101
 • วิชาพลวัตสังคมไทย GESO1101
 • วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม GESO1103
 • วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฎิบัติงาน GELE1002
 • วิชาความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ GEIG1002
 • วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GELT1001
 • วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร GELE1001
 • วิชาพลวัตสังคมโลก GESO1102
 • วิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต GESC1104
 • วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต GESC1102
 • วิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ GEHP1101
 • วิชาการคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต GESC1106
 • วิชาภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวัน GETL1105
 • วิชาจริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล GEHS1103
 • วิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ GEHP1102
 • วิชาการพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต GEHS1102
 • วิชากฎหมายเพื่อการดำเนินชีวิต GESO1104
 • วิชาไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง GEIG1001