Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ และได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ http://chandra.okms.info ผู้ใช้งานจะต้องเป็นสมาชิกหรือบุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้งานรวมทั้งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น และอาจมีบางส่วนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ของประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะเก็บข้อมูล IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความนิยมในส่วนของบริการต่างๆ
3. ข้อมูลการเข้าใช้หรือการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์  http://chandra.okms.info จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ซึ่งระบบจะทำการเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่ระหว่างการเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไป เพื่อลดขั้นตอนการใส่ข้อมูลสมาชิกในการใช้งานครั้งถัดไป ดังนั้นสมาชิกจึงควรจำไว้ว่า หลังการใช้งาน http://chandra.okms.info แล้วให้ทำการออกจากระบบทุกครั้ง 
4. สมาชิกยอมรับที่จะให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบของ http://chandra.okms.info  ใช้ข้อมูลการใช้บริการเว็บของสมาชิกแต่ละราย และข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้กับทางเว็บ และในกรณีที่มีการตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ http://chandra.okms.info ซึ่งสมาชิกต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย 
5. สมาชิกอาจเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายในเว็บ http://chandra.okms.info ทั้งนี้ บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นั้นๆ อีกด้วย 
6. หากสมาชิกท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลในการให้บริการบนเว็บ http://chandra.okms.info หรือแจ้งโดยตรงมายังที่อยู่ด้านล่าง


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900