รายงานตารางสอบ

เช่น 2023-06-07
เช่น 2023-06-07
ชื่อตารางสอบ
25421 25422 25419 24784
25384 25385 25382 28975
25384 25385 25382 26734
25384 25385 25382 24690
25384 25385 25382 26029
25458 25459 25382 27734
25421 25422 25419 27375
25384 25385 25382 27474
25421 25422 25419 27474
25384 25385 25382 23010
25384 25385 25382 23010
25421 25422 25419 23010
25421 25422 25419 23010
ตารางสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 300
ทดสอบ program
ข้อสอบวิชาภาษาไทย
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บทที่ 1 ภาษากับการสื่อสาร
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บทที่ 2 หลักการใช้ภาษาไทย
GELE1001 อังกฤษสื่อสาร
26240 26241 26238 12953
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
วิชาความเป็นพลเมือง
การทดสอบ 00001
อังกฤษสื่อสาร GELE 1001
19177 19584 19175 95

หน้า