รายงานตารางสอบ

เช่น 2020-08-04
เช่น 2020-08-04
ชื่อตารางสอบ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ บทที่ 2
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สอบ
16946 16947 16796 0
สอบแนะนำ
สอบเก็บคะแนน
สอบวัดความรู้
16946 16947 19173 0
16946 16947 19173 0
16946 16947 19173 0
19177 19178 19175 0
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บทที่ 1 ภาษากับการสื่อสาร
สอบมิดเทอม
สอบวัดความรู้
ทดสอบภาษาไทย
T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หน้า